НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 8 страница

5.6.4 Балки з впливом пожежі з усіх сторін (1)Таблиці 5.5, 5.6 та 5.7 застосовуються, за умов: - висота балки повинна бути не менше мінімальної ширини необхідної для відповідної межі вогнестійкості, - площа поперечного перерізу балки повинна бути не менша за 5.6.4 Beams exposed on all sides (1) Tables 5.5, 5.6 and 5.7 apply: however - the height of the beam should not be less than the minimum width required for the respective fire resistance period, - the cross-sectional area of the beam should not be less than

Ac=2b2min (5.12)

де bmin – наведене в таблицях 5.5-5.7. Таблиця 5.6 – Мінімальні розміри та відстані до осі арматури нерозрізних балок виготовлених із ненапруженого та попередньо напруженого залізобетону (див. також таблицю 5.7). where bmin is given by Tables 5.5 to 5.7. Table 5.6:Minimum dimensions and axis distances for continuous beams made with reinforced and prestressed concrete (see also Table 5.7).
Нормована вогнестійкість Standard Fire resistance Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)
Можливі сполучення a та bmin, де a – середня відстань до осі арматури, а bmin – ширина балки Possible combinations of a and bmin where a is the average axis distance and bmin is the width of beam Товщина стінки балки, bw Web thickness bw
Клас WA Class WA Клас WВ Class WB Клас WС Class WC
R30 bmin=80 a=15*
R60 bmin=120 a=25 12*
R90 bmin=150 a=35
R120 bmin=200 a=45
R180 bmin=240 a=60
R240 bmin=280 a=75
asd=a+10 мм (див. примітку нижче) Для попередньо напружених балок повинно зазначатись збільшення відстані до осі арматури згідно з 5.2 (5). asd – відстань до сторони балки від осі кутових стрижнів (попередньо напружених арматурних елементів або дротів) балок тільки з одним рядом армування. Для значень bmin більше за наданих в колонці 4 не потрібно збільшувати asd. * Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1. asd=a+10 mm (see note below) For prestressed beams the increase of axis distance according to 5.2 (5) should be noted. asd is the axis distance to the side of beam for the corner bars (or tendon or wire) of beams with only one layer of reinforcement. For values of bmin greater than that given in Column 4 no increase of asd is required. * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.5.7 Плити 5.7.1 Загальні положення (1) Вогнестійкість залізобетонних плит із ненапруженою та попередньо напруженою арматурою можна вважати задовільною, якщо можуть застосовуватись значення наведені в таблиці 5.8 разом з наступними правилами. Таблиця 5.7 – Ненапружені та попередньо напружені нерозрізні двотаврові залізобетонні балки; збільшені розміри ширини балки та товщини стінки балки за умов 5.6.3.6 5.7 Slabs 5.7.1 General (1) Fire resistance of reinforced and prestressed concrete slabs may be considered adequate if the values in Table 5.8 together with the following rules are applied. Table 5.7:Reinforced and prestressed concrete continuous Ι -beams; increased beam width and web thickness for conditions according to 5.6.3 (6)
Нормована вогнестійкість Standard fire resistance Мінімальна ширина балки bmin, мм, та товщина стінки балки bw, мм Minimum beam width bmin (mm) and web thickness bw (mm)
R 120
R 180
R 240

(2) Мінімальна товщина плити hs, що наведена в таблиці 5.8, забезпечує відповідну огороджувальну здатність (граничні стани з вогнестійкості Е та І). Оздоблюваний поверхневий шар перекриття впливає на огороджувальну здатність пропорційно до своєї товщини (рисунок 5.7). Якщо нормується несуча здатність (граничний стан з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності R), то можна використовувати тільки необхідну товщину плити оцінену за розрахунками за EN 1992-1-1. (3) Правила наведені в 5.7.2 та 5.7.3 також застосовуються для ребер Т- та 2Т-подібних балок. (2) The minimum slab thickness hs given in Table 5.8 ensures adequate separating function (Criterion E and I). Floor-finishes will contribute to the separating function in proportion to their thickness (see Figure 5.7). If load-bearing function (Criterion R) is required only the necessary slab thickness assumed for design to EN 1992-1-1 may be taken. (3) The rules given in 5.7.2 and 5.7.3 also apply for the flanges of T- or TT-shaped beams.1 – залізобетонні плити 2 – підлога (негорюча) 3 – звукоізоляція (можлива горюча) hs=h1+h2 (таблиця 5.9). Рисунок 5.7 – Залізобетонні плити з оздоблюваним поверхневим шаром 5.7.2 Вільно оперті плити суцільного перерізу (1) В таблиці 5.8 визначені мінімальні значення відстані від осі арматури до нижньої поверхні вільно опертих плит за нормованої вогнестійкості від R 30 до R 240. (2) В плитах, що працюють за двома напрямками а позначає відстань до осі арматури в нижньому ряду. Таблиця 5.8 – Мінімальні розміри та відстані до осі арматури вільно опертих суцільних залізобетонних плит, що працюють в одному та двох напрямках з ненапруженою та попередньо напруженою арматурою 1 Concrete slab 2 Flooring (non-combustible) 3 Sound insulation (possibly combustible) hs = h1 + h2 (Table 5.9) Figure 5.7:Concrete slab with floor finishes 5.7.2 Simply supported solid slabs (1) Table 5.8 provides minimum values of axis distance to the soffit of simply supported slabs for standard fire resistances of R 30 to R 240, (2) In two-way spanning slabs a denotes the axis distance of the reinforcement in the lower layer. Table 5.8: Minimum dimensions and axis distances for reinforced and prestressed concrete simply supported one-way and two-way solid slabs
Нормована вогнестійкість Standard fire resistance Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)
Товщина плити hs, мм Slab thickness hs (mm) Відстань до осі арматури a axis-distance a
в одному напрямку в двох напрямках two way:
ly/lx≤1,5 1,5
REI 30 10* 10* 10*
REI 60 10* 15*
REI 90 15*
REI 120
REI 180
REI 240
lx та ly прольоти плити, що працюють в двох напрямках (два напрями під прямими кутами), де ly довший проліт. Для попередньо напружених плит потрібно зазначати збільшення відстані до осі арматури згідно 5.2 (5). Відстань до осі арматури в колонках 4 та 5 для плит, що працюють в двох напрямках, відноситься до плит опертих з чотирьох сторін. Інакше їх треба розглядати як плиту, що працює в одному прольотному напрямку. * Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1. lx and ly are the spans of a two-way slab (two directions at right angles) where ly is the longer span. For prestressed slabs the increase of axis distance according to 5.2 (5) should be noted. The axis distance a in Column 4 and 5 for two way slabs relate to slabs supported at all four edges. Otherwise, they should be treated as one-way spanning slab. * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

5.7.3 Нерозрізні плити суцільного перерізу (1) Значення наведені в таблиці 5.8 (колонки 2 та 4) використовують для нерозрізних плит, що працюють як в одному так і в двох напрямках. (2) Таблиця 5.8 та наступні правила застосовуються для плит, де граничний поздовжній момент не перевищує 15 % для розрахунку за температури зовнішнього середовища. За відсутності точних розрахунків та коли граничний момент перевищує 15 % або правила конструювання цією частиною 1-2 не дотримуються, кожний проліт нерозрізної плити повинен оцінюватись як вільно оперта плита користуючись таблицею 5.8 (колонки 2, 3, 4 або 5 відповідно). Правила 5.6.3 (3) для нерозрізних балок також застосовні для нерозрізних плит. Якщо не дотримуються ці правила, кожний проліт нерозрізної плити розглядають як вільно оперту плиту. Примітка. Додаткові правила щодо здатності чинити опір крученнб на опорах можуть бути наведені в Національному додатку. (3) Мінімальне верхнє армування As≥0,005Ac на проміжній опорі повинно забезпечуватись, якщо виконується одна з наступних умов: а) Використовується холоднодеформована арматура. b) в двопрольотних нерозрізних плитах методи розрахунку (EN 1992-1-1) та/або відповідні деталізації не обмежують згинання на крайніх опорах (наприклад, розділ 9 EN 1992-1-1). c) неможливо розподілити зусилля в напрямку прольоту, так наприклад, проміжні стіни або інші опори в напрямку прольоту не беруться до уваги в розрахунку (рисунок 5.8). 5.7.3 Continuous solid slabs (1) The values given in Table 5.8 (Columns 2 and 4) also apply to one-way or two-way continuous slabs. (2) Table 5.8 and the following rules apply for slabs where the longitudinal moment redistribution does not exceed 15% for ambient temperature design. In the absence of a more rigorous calculation and where the redistribution exceeds 15%, or detailing rules of this Part 1.2 are not followed, each span of a continuous slab should be assessed as a simply supported slab using Table 5.8 (Columns 2, 3, 4 or 5 respectively). The rules in 5.6.3 (3) for continuous beams also apply to continuous slabs. If these rules are not followed each span of a continuous slab should be assessed as a simply supported slab as above. Note:Additional rules on rotation capacity on supports may be given in National Annex. (3) A minimum negative reinforcement As≥0,005Ac over intermediate support should be provided if any of the following conditions apply: a) Cold worked reinforcement is used. b) in two-span continuous slabs, no restraint to bending at end supports is provided by design provisions according to EN 1992-1-1 and/or by adequate detailing (see, for example, Section 9 of EN 1992-1-1). c) no possibility is given to redistribute load-effects transverse to the span direction, such, for example, intermediate walls or other supports in span direction, not taken into account in the design (see Figure 5.8).

А – напрям з проміжною опорою, І В – видовження системи без поперечних стін або балок, > І С – небезпека крихкого руйнування D – передбачене запобігання крученню Рисунок 5.8 – Система плит, для яких потрібно забезпечити мінімальні площі армування згідно з 5.7.3 (3) 5.7.4 Плоскі плити (1) Наступні правила застосовують для плоских плит, для яких перерозподіл моменту згідно з розділом 2 EN 1992-1-1 не перевищує 15 %. Інакше відстані до осі арматури потрібно приймати як для плити, що працюють в одному напрямку (колонка 3 таблиці 5.8), а мінімальну товщину з таблиці 5.9. (2) Для вогнестійкості REI 90 та вище, щонайменше 20 % повного верхнього армування в кожному напрямку на проміжних опорах згідно з EN 1992-1-1 має продовжуватись на всьому прольоті. Це армування повинно розміщуватись в смузі плоскої плити, що розташована над колоною. (3) Мінімальна товщина плити не повинна зменшуватись (наприклад, беручи до уваги оздоблювальний поверхневий шар). (4) а – відстань до осі арматури в нижньому ряді. Таблиця 5.9 – Мінімальні розміри та відстані до осі ненапруженої та попередньо напруженої арматури залізобетонних плоских плит A Spanning direction, l B Extent of system without cross walls or beams, > l C Danger of brittle failure D No rotational restraint provided Figure 5.8: Slab systems for which minimum reinforcement areas according to 5.7.3 (3) should be provided. 5.7.4 Flat slabs (1) The following rules apply to flat slabs where the moment redistribution according to Section 2 of EN 1992-1-1, does not exceed 15%. Otherwise axis distances should be taken as for one-way slab (Column 3 in Table 5.8) and the minimum thickness from Table 5.9. (2) For fire ratings of REI 90 and above, at least 20% of the total top reinforcement in each direction over intermediate supports, required by EN 1992-1-1, should be continuous over the full span. This reinforcement should be placed in the column strip. (3) Minimum slab-thicknesses should not be reduced (e.g. by taking floor finishes into account). (4) The axis distance a denotes the axis distance of the reinforcement in the lower layer. Table 5.9: Minimum dimensions and axis distances for reinforced and prestressed concrete solid flat slabs
Нормована вогнестійкість Standard fire resistance Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)
Товщина плити hs slab-thickness hs Відстань до осі арматури a axis-distance a
REI 30 10*
REI 60 15*
REI 90
REI 120
REI 180
REI 240
* Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1. * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

5.7.5 Ребристі плити (1) Для оцінки вогнестійкості ненапружених та попередньо напружених залізобетонних ребристих плит, що працюють в одному напрямку, значення повинні узгоджуватись з 5.6.2, 5.6.3 для ребер та 5.7.3, таблиця 5.8, колонки 2 та 5 для полки плит. (2) Для ненапружених та попередньо напружених залізобетонних ребристих плит, що працюють в двох напрямках, використовують значення за таблицями 5.10 та 5.11 разом з наступними правилами. (3) Значення таблиць 5.10 та 5.11 дійсні для ребристих плит при рівномірно розподіленому навантаженні. (4) Для ребристих плит з армуванням в декілька рядів застосовується 5.2 (15). (5) В нерозрізних ребристих плитах верхнє армування повинно розміщуватись у верхній половині полки профілю плити. (6) Таблицю 5.10 використовують для вільно опертих ребристих плит, що в прольоті працюють в двох напрямках, а також для вільно опертих із защемленням щонайменше з одного краю ребристих плит, що працюють в двох напрямках прольоту, та нормованою вогнестійкістю нижче за REI 180, в яких деталізація верхнього армування не відповідає вимогам 5.6.3(3). (7) Таблиця 5.11 застосовується для вільно опертих щонайменше з одного краю ребристих плит, що працюють в двох напрямках прольоту. Для деталізації верхнього армування, 5.6.3(3)стосується усіх нормованих вогнестійкостей. Таблиця 5.10 – Мінімальні розміри та відстані до осі ненапруженої та попередньо напруженої арматури вільно опертих ребристих залізобетонних плит, що працюють в двох напрямках. 5.7.5 Ribbed slabs (1) For the assessment of the fire resistance of one-way reinforced and prestressed ribbed slabs, 5.6.2, 5.6.3 for the ribs and 5.7.3, Table 5.8, Columns 2 and 5, for the flanges are complied with. (2) For two-way reinforced and prestressed ribbed slabs, adequate fire resistance may be assumed if the values in Tables 5.10 and 5.11, together with the following rules, apply. (3) The values in Tables 5.10 and 5.11 are valid for ribbed slabs subjected to predominantly uniformly distributed loading. (4) For ribbed slabs with reinforcement placed in several layers, 5.2 (15) applies. (5) In continuous ribbed slabs, the top reinforcement should be placed in the upper half of the flange. (6) Table 5.10 is valid for simply supported, two-way spanning ribbed slabs. It is also valid for two-way spanning ribbed slabs with at least one restrained edge and standard fire resistances lower than REI 180 where the detailing of the upper reinforcement does not meet the requirements in 5.6.3(3). (7) Table 5.11 is valid for two-way spanning ribbed slabs with at least one restrained edge. For the detailing of the upper reinforcement, 5.6.3(3) applies for all standard fire resistances. Table 5.10: Minimum dimensions and axis distance for two-way spanning, simply supported ribbed slabs in reinforced or prestressed concrete.
Нормована вогнестійкість Standard Fire Resistance Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)
Можливі сполучення ширини ребер bmin та відстані до осі арматури a Можливі сполучення ширини ребер bmin та відстані до осі арматури a Товщина плит hs та відстань до осі арматури a в полиці плити Slab thickness hs and axis distance a in flange
REI 30 bmin=80 a=15* hs=80 a=10*
REI 60 bmin=100 a=35 ≥200 15* hs=80 a=10*
REI 90 bmin=120 a=45 ≥250 hs=100 a=15*
REI 120 bmin=160 a=60 ≥300 hs=120 a=20
REI 180 bmin=220 a=75 ≥410 hs=150 a=30
REI 240 bmin=280 a=90 ≥500 hs=175 a=40
asd=a+10
Для попередньо напружених ребристих плит відстань до осі арматури повинна збільшуватись згідно з 5.2(4). asd - відстань між осями армованої та бокової поверхні ребра, що піддаються впливу вогню. * Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1. For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a should be increased in accordance with 5.2(4). asd denotes the distance measured between the axis of the reinforcement and lateral surface of the rib exposed to fire. * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.

Таблиця 5.11 – Мінімальні розміри та відстані до осі арматури для ненапружених та попередньо напружених залізобетонних ребристих плит із защемленням щонайменше одного краю, що працюють в двох напрямках прольоту Table 5.11: Minimum dimensions and axis distances for two-way spanning ribbed slabs in reinforced or prestressed concrete with at least one restrained edge.
Нормована вогнестійкість Standard Fire Resistance Мінімальні розміри, мм Minimum dimensions (mm)
Можливі сполучення ширини ребер bmin та відстані до осі арматури, a Possible combinations of width of ribs bmin and axis distance a Товщина плит hs та відстань до осі арматури a в полиці плити Slab thickness hs and axis distance a in flange
REI 30 bmin=80 a=10* hs=80 a=10*
REI 60 bmin=100 a=25 15* ≥200 10* hs=80 a=10*
REI 90 bmin=120 a=35 ≥250 15* hs=100 a=15*
REI 120 bmin=160 a=45 ≥300 hs=120 a=20
REI 180 bmin=310 a=60 hs=150 a=30
REI 240 bmin=450 a=70 hs=175 a=40
asd=a+10
Для попередньо напружених ребристих плит відстань до осі арматури повинна збільшуватись згідно з 5.2(4). asd - відстань між осями армованої та бокової поверхні ребра, що піддаються впливу вогню. * Як правило, захисний шар бетону уточнюється згідно з EN 1992-1-1. For prestressed ribbed slabs, the axis-distance a should be increased in accordance with 5.2(4). asd denotes the distance measured between the axis of the reinforcement and lateral surface of the rib exposed to fire. * Normally the cover required by EN 1992-1-1 will control.


РОЗДІЛ 6 ВИСОКОМІЦНИЙ БЕТОН (ВМБ) 6.1 Загальні положення (1)Р В розділі наведені додаткові правила для високоміцного бетону (ВМБ). (2) Елементи конструкцій повинні розраховуватись за підвищених температур з урахуванням властивостей типу бетону та ризику крихкого руйнування. (3) Міцнісні характеристики наведені для трьох класів, а рекомендації запобігання крихкому руйнування наведені для двох стадій роботи ВМБ. Примітка. Коли використовують характеристичний опір бетону, що є більш ймовірним для вищого класу, аніж той, що визначений розрахунком, повинно застосовуватись відповідне зниження міцності для вищого класу при розрахунку на вогнестійкість. (4) Властивості та рекомендації наведені для вогневого впливу відповідають тільки стандартному температурному режиму. (5) За підвищеної температури повинно враховуватись зменшення міцності fc,θ/fck. Примітка. Значенн fc,θ/ fck для використання в країні можуть бути наведен в Національному додатку. В таблиці 6.1N наведені три класи. Але значення наведені для кожного спираються на результати обмеженої кількості випробувань. Вибір і обмеження використання цих класів для деяких класів міцності або типу бетону для використання в країні можуть бути наведені в Національному додатку. Рекомендований клас бетону С 55/67 та С 60/75 відноситься до класу 1, для бетону С 70/85 та С 80/95 – класу 2, для бетону С 90/105 – класу 3. Див. також примітку до 6.4.2.1 (3) та 6.4.2.2 (2). Таблиця 6.1N – Зниження міцності за підвищених температур SECTION 6 HIGH STRENGTH CONCRETE (HSC) 6.1 General (1)P This section gives additional rules for high strength concrete (HSC). (2)P Structural elements shall be designed at elevated temperature with the properties of that type of concrete and the risk of spalling shall be taken into account. (3) Strength properties are given in three classes and recommendations against spalling are given for two ranges of HSC. Note:Where the actual characteristic strength of concrete is likely to be of a higher class than that specified in design, the relative reduction in strength for the higher class should be used for fire design. (4) Properties and recommendations are given for fire exposure corresponding to standard temperature-time curve only. (5) A reduction in strength, fc,θ/fck., at elevated temperature should be made. Note:The values fc,θ/ fck for use in a Country may be found in its National Annex. Three classes are given in Table 6.1N. However the values given for each rely on a limited amount of test results. The selection and limit of use of these classes to certain strength classes or type of concrete for use in a Country may be found in its National Annex. The recommended class for concrete C 55/67 and C 60/75 is Class 1, for concrete C 70/85 and C80/95 is Class 2 and for concrete C90/105 is Class 3. See also note to 6.4.2.1 (3) and 6.4.2.2 (2). Table 6.1N: Reduction of strength at elevated temperature
Температура бетону θ, 0C Concrete temperature θ, 0C fc,θ/fck
Клас 1 Class 1 Клас 2 Class 2 Клас 3 Class 3
1,00 1,0 1,0
1,00 1,0 1,0
0,90 0,75 0,75
0,70
0,90
0,85 0,65
0,75 0,75 0,45
0,30
0,25
0,15 0,15 0,15
0,08 0,08
0,04 0,04
0,01 0,01
0,00 0,00 0,00
6.2 Крихке руйнування (1) Для класу бетону від С 55/67 до С 80/95 застосовують дані наведені в 4.5, якщо максимальний вміст силікатного піску менше ніж 6 % від ваги цементу. Якщо вміст силікатного піску більший, то застосовують правила наведені в (2). (2) Для класу бетону 80/95 6.2 Spalling (1) For concrete grades C 55/67 to C 80/95 the rules given in 4.5 apply, provided that the maximum content of silica fume is less than 6% by weight of cement. For higher contents of silica fume the rules given in (2) apply. (2) For concrete grades 80/95

az=kaz,500. (6.4)


1941358486357442.html
1941406410620221.html
    PR.RU™